Slik kan Oslo bli en bedre sykkelby

Visjon

Det skal være raskt, trygt og hyggelig å bruke sykkel som transportmiddel i Oslo!

Hovedmålet

Det aller viktigste er at sykkelens andel av totale reiser skal øke fra 5 % til 12 % innen 2015, slik som vedtatt i Oslo kommunes sykkelstrategi. Men det må ikke stoppe der. Vårt mål er at det skal være 20 % innen 2020 og 30 % innen 2030.

Aller viktigste tiltak

Et sammenhengende og enhetlig nett

Det viktigste er å få en kraftig utbygging av  et sammenhengene og enhetlig nett av sykkelfelt og sykkelveier.

Hovedsykkelveinettet, sist vedtatt av bystyret i 1998, må være ferdig utbygd innen utgangen av 2015. Separate felt for syklister er en selvfølge i hovedsykkelveinettet. De stedene planen ikke blir gjennomført slik som forutsatt i 1998, må det etableres alternative traseer for syklende som er minst like gode.

I tillegg til hovedsykkelveinettet må det også bygges ut andre tilrettelagte traseer for syklister. Her kan man gjerne begynne med de traseene som er enklest å bygge ut og som gir størst effekt. Den årlige utbyggingen av sykkeltilrettelegginger må være på minimum 15 km. (I 2011 gjensto fortsatt ca. 50 km av hovedsykkelveinettet).

Traseer gjennom sentrum

Bystyrevedtakene i 2011 om Gatebruksplan må gjennomføres: innenfor Ring 1 må det etableres fire nord-sør-forbindelser i (traseene som går gjennom Skippergta, Kirkegata, Kongens gate, Universitetsgata).

I tillegg til øst-vest traseen gjennom Rådhusgata bør det etableres minst to nye øst-vest forbindelser. (For eksempel en trasé langs fjorden over Vippetangen, Fredensborgveien/Thor Olsens gate til Universitetsgata, og Uelandsgate – Colletttsgate – Ullevålsveien)

30 km fartsgrense

Den alminnelige fartsgrensen i vanlige gater bør bli 30 km/t i Oslo innenfor Ring 2. Fartsgrensen må skiltes grundig

Prioritering i kryss

Det er særlig i veikryssene det er behov for å synliggjøre sykkelveien. Sykkeltraseer må ikke stoppe opp foran kryss, men føres gjennom kryss.

Mange steder nært kryss opphører sykkelfelt for å gi plass til et ekstra bilfelt for biler. Alle disse stedene bør sykkelfeltene føres helt fram ved at ekstra bilfelt fjernes. Dette bør være utført alle steder senest innen 1. september 2012. Tiltaket vil være rimelig og vil gi stor effekt.

Lyskryss bør ha sykkelboks i hele kjørefeltets brede, slik at syklende som skal til venstre stiller seg opp foran bilene og kommer først ut i krysset. Alternativt bør det være tilbaketrukket stopplinje for biler, slik at syklistene kommer først ut i krysset når det blir grønt lys.

Driftes hele året

Også den delen av sykkelnettet bør driftes hele året. Minimumskravene til drift av sykkelanlegg  er fastsatt i Statens vegvesenets Håndbok 111. Driftsnormalen skal følge i forhold til snørydding, renhold og feiing.

Sykkelekspressveger

På samme måte som i Stavanger-området må det satses på egne sykkelekspressverger/pendleruter inn mot Oslo, både fra vest, nord og øst.

Viktige prinsipper

Egen trafikantgruppe, egen infrastruktur

Syklister må anerkjennes som en egen trafikantgruppe som trenger en egen infrastruktur, på lik linje med bilister, kollektivtrafikk og gående. Kombinerte gang- og sykkelveier uten eget felt for syklister er en dårlig løsning.

Førsteprioritet i hovedsykkelveinettet

På strekninger som inngår i sykkelveinettet, må hensynet til syklister ha førsteprioritet.

Del av all veiplanlegging

Framkommelighet og tilrettelegging for syklister må inngå i all veiplanlegging, på samme måte som det er en selvfølge at alle gater og veier unntatt motorveier tilrettelegges med fortau for gående.

Standardiserte løsninger

Egne sykkelfelt i begge retninger eller sykkelgater bør være standardløsningene i bygater. Sykkelvei med fortau bør være standardløsningen i sykkelveinettet som ikke ligger i kjørebanen.

Sykkelgate er en løsning som innebærer brede fortau for gående, og egen kjørebane for syklende.

Fjerne gateparkerering

Gateparkerking av biler bør fjernes i sykkeltraseer hvis dette er nødvendig for å få til separate sykkelfelt

Sykling mot enveiskjøring

Det må skiltes at det er tillatt med sykling mot enveiskjøring i enveiskjørte gater der det ikke er helt spesielle forhold som taler imot det. Skiltmyndigheten bør overføres fra Oslo-politiet til Statens vegvesen.

Bedre planlegging

Forenklet planlegging

Planleggingsarbeidet må forenkles slik at det kan gjøres vesentlig raskere enn i dag. Standardisering i tilrettelegging for syklister bidrar til forenkling.

Ikke stykkevis og delt

Planlegging av hovednettet må samles i ruter for å unngå planlegging og utbygging som er stykkevis og delt. Både Samferdselsetaten og Vegvesenet må få politiske pålegg om dette.

Oppdatering av planer

Sykkelstrategien og planen for hovedsykkelveinett må oppdateres i hver fireårsperiode. De to planene må samordnes og behandles samlet. (Situasjonen i dag er at planen for hovedsykkelveinettet som ble vedtatt siste gang i 1998, ikke er rullert. Sykkelstrategien ble vedtatt i februar 2006 og er heller ikke rullert).

Sykkelregnskap

Byrådet må hvert år avlegge et sykkelregnskap for oppfølging av vedtatte planer. Av regnskapet bør det fremgå hva som er bygd ut siste år, hva som gjenstår og hvem som er ansvarlig for dette. Videre bør utviklingen av sykkelandelen i Oslo dokumenteres, i tillegg til fakta om vintervedlikehold og måloppnåelse i forhold til planen for hovedsykkelveinettet og sykkelstrategien.

Sykkelinspeksjoner

Sykkelveinettet må inspiseres årlig. Feilkonstruksjoner, mangler og skader må utbedres umiddelbart. Resultatet av sykkelinspeksjonene bør være en del av sykkelregnskap.

Krav til kompetanse

Det må være et absolutt krav til alle prosjektledere og planleggere som planlegger veianlegg for sykkeltrafikk  at de har oppdatert kompetanse på planlegging for sykkel. Sykkelbynettverket er vegmyndighetenes kompetansebyggende tiltak. Prosjektledere og planleggere må enten ha deltatt på kurs eller på annen måte dokumentere at de har tilegnet seg den nødvendige kompetansen som Sykkelbynettverket besitter.

Andre tiltak for økt bruk av sykkel

Sykkelparkering

Det bygges sykkelparkering av god kvalitet ved alle holdeplasser for t-bane, trikk og buss. Parkeringsplassene må vedlikeholdes og gi mulighet for trygg låsing av sykler.

Det bør stilles krav om et visst antall sykkelparkeringsplasser i tilknytning til alle næringsbygg og alle kulturbygg.

Det må bygges egne parkeringshus for sykler og/eller installeres videoovervåking ved større sykkelparkeringsplasser.

Sykkel på kollektivtransport

Det bør være gratis å ta med seg sykkel på trikk, tog og t-bane i Oslo utenom rushtidene.

Bysykkel

Oslo kommune må sikre god kvalitet og tilgjengelighet i bysykkelordningen. Ordningen bør utvides til å gjelde også utenfor Ring 2.

Sykkelgodtjørelse

Godtgjørelsen for sykkel i Oslo kommunes og i statens tjeneste bør økes til 4 kroner per kilometer. Godtgjørelsen gis fra første kilometer.

Reklame
Dette innlegget ble publisert i Diverse. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s